از وب سایت کسب و کارمان چه انتظاری باید داشته باشیم؟

همه می گویند طراحی سایت و راه اندازی شعبه اینترنتی کسب و کار چیز بسیار خوبی است و باعث رونق کسب و کار ما می گردد! حال اینکه چه انتظاری از یک وب سایت باید داشته باشیم؟